Kind en Preventie vzw | Paviljoenstraat 1-5 – 1030 Brussel | Tel. 02/229 50 10 - Fax 02/229 50 11 - Mail info@kindenpreventie.be

Agogisch begeleider te Gent (1/2 opdracht van onbepaalde duur)

Het Inloopteam te Gent is een deelwerking van Kind en Preventie vzw en maakt deel uit van een netwerk van 15 inloopteams verspreid over Vlaanderen. Alle inloopteams zijn erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin.

Daarnaast maken de inloopteams deel uit van de lokale Huizen van het Kind.

Op een laagdrempelige, preventieve en integrale manier probeert een Inloopteam opvoeding ondersteunend te werken voor en met (toekomstige) gezinnen met kinderen tussen 0-6 jaar die in moeilijke en kwetsbare maatschappelijke situaties leven, bvb. vluchtelingen, generatiearme gezinnen, gezinnen zonder papieren, gezinnen die leven in sociaal isolement, …

Groepswerking, onthaal en individuele ondersteuning zijn 3 pijlers binnen de werking, aangevuld met lokale, specifieke activiteiten in functie van en rekening houdend met de lokale context.

In het kader van een nieuw project KOALA zijn we op zoek naar een agogisch begeleider (1/2 opdracht van onbepaalde duur) ten vroegste vanaf 15 maart 2018. 

Dit project heeft als doel een structureel aanbod te creëren voor maatschappelijk kwetsbare ouders met kinderen tussen 0 en 3 jaar vanuit een samenwerkingsverband van kinderopvanginitiatieven, het Inloopteam en andere relevante wijkpartners.

De agogische medewerker is de verbindende figuur tussen het geïntegreerd aanbod kind- en ouderactiviteiten en de kinderopvanglocatie. In beide settings worden hierbij taken opgenomen.

Opdracht 

 • Je realiseert ouderbetrokkenheid: ouders worden betrokken als volwaardige partner in het project, zowel bij de ontwikkeling, uitwerking en evaluatie van het aanbod kind-ouder activiteiten.
 • Je organiseert en begeleidt laagdrempelige ontmoeting- en groepsmomenten, activiteiten of individuele trajecten rond ouder en kind om hen te versterken op verschillende levensdomeinen : kinderopvang, vorming en opleiding, onderwijs, vrije tijd, huisvesting, het ruime sociale en maatschappelijke leven.
 • Je ondersteunt de medewerkers kinderopvang in het werken met kwetsbare gezinnen en het organiseren van een geïntegreerd aanbod.
 • Je ondersteunt en neemt deel aan overleg met de verschillende partners van het project.
 • Je vertegenwoordigt het project en zoekt verbinding met relevante partners en versterkende initiatieven.

Competenties en attitudes

 • Empowerend werken (volgens Paulo Freire) is een belangrijk uitgangspunt in je handelen.
 • Een warme aanwezigheid en betrokkenheid zijn opvallende kenmerken bij jou (cfr. Andries Baart).
 • Je bent opmerkzaam voor de leefwereld van de doelgroep en je kunt op een gepaste wijze assertief opkomen voor de rechten van de doelgroep.
 • Planmatig en methodisch kunnen werken.
 • Je bent flexibel in doen en denken.
 • Je staat open voor diversiteit: anderstaligheid, sociale en etnisch-culturele diversiteit.
 • Je bent bereid om constructief samen te werken in het team.
 • Je kunt je eigen leiderschap opnemen en jezelf aansturen.
 • Je hebt een lerend vermogen.
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je werkt verbindend met mensen.
 • Je handelt respectvol en betrokken.
 • Je hebt een kritische ingesteldheid t.o.v. het eigen functioneren, het team functioneren en de maatschappij.

Profiel 

 • Diploma: Bachelor Sociaal Werk of bachelor in een menswetenschappelijke opleiding.
 • Ervaring met groepswerk en het werken met kwetsbare gezinnen is wenselijk.
 • Kennis van andere talen is een meerwaarde.

Aanbod 

 • Datum indiensttreding: ten vroegste vanaf 15 maart
 • Tewerkstellingsperiode: een contract van onbepaalde duur
 • Standplaats: Bevrijdingslaan 88 Gent
 • Verloning volgens PC 319.01 – barema A1
 • Laptop en gsm
 • Een boeiende en uitdagende job binnen een aangenaam en dynamisch team

Solliciteren 

Kandidaturen ( CV + motivatiebrief) worden verwacht uiterlijk op 28 februari 2018 via email naar sollicitaties.gent@kindenpreventie.be en gericht aan Katrien Willaert, coördinator Inloopteam. 

 • De selectieprocedure zal bestaan uit een schriftelijke proef en een gesprek. Die zullen doorgaan begin maart 2018 . Indien nodig volgt er nog een tweede gesprek.
 • Meer info over het KOALA project: www.kindengezin.be/img/koala-oproep-nieuw.pdf
 • Over het Inloopteam: www.kindenpreventie.be/onze-werking/inloopteams/ of bij Katrien Willaert 09/217 02 96

Profiel:

 • Minimumleeftijd om als vrijwilliger te starten is achttien jaar
 • Van laaggeschoold tot hooggeschoold: we streven naar een gezond evenwicht
 • Grondige tot goede kennis van het Nederlands
 • Vrouwen en mannen, jong en oud, autochtoon en allochtoon: we streven naar een mix van mensen van verschillende origine en culturen
 • Interesse om te werken met ouders met jonge kinderen
 • Creatief en ondernemend
 • Teamspeler
 • Open voor diversiteit en meertaligheid
 • Tactvol, geduldig en verdraagzaam zijn
 • Discreet omgaan met informatie en beroepsgeheim respecteren

Functieomschrijving:

 • Je zorgt voor een warm onthaal, luistert en praat met de ouders
 • Je hebt aandacht voor de ouder-kindrelatie
 • Je creëert een sfeer van vertrouwen en wederzijds respect
 • Je maakt ouders wegwijs in de dienstverlening
 • Je organiseert het vlot verloop van de dienstverlening in het consultatiebureau
 • Je meet een weegt de kinderen
 • Je zorgt voor een goede hygiëne en netheid in het consultatiebureau
 • Je hebt een signaalfunctie naar arts, verpleegkundige, vrijwilligersverantwoordelijke
 • Je wil graag meewerken aan vernieuwende activiteiten (leeshoekje, taalstimulering, fotoboek maken…)

Wij bieden:

 • Een zinvolle tijdsbesteding in een aangename sfeer
 • Contacten met een ruime diversiteit van mensen
 • Vorming
 • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen

Wij vragen:

 • Werktijden: flexibel in te vullen met een engagement van dagdeel (ongeveer 4u) per week

Wil jij onze volgende vrijwilliger worden?

Meld je aan: proeftuin@kindenpreventie.be